r.

OPROGRAMOWANIE

WodKanWin
WodKan

Program dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Zadaniem programu jest prowadzenie kartotek liczników (wodomierzy, ściekomierzy lub przeciętnych norm zużycia) i ich rozliczanie w oparciu o dokonane odczyty. Dostarczona woda, odprowadzone ścieki sanitarne i naliczone opłaty dodatkowe (jeśli występują) są następnie fakturowane. W oparciu o posiadaną bazę odbiorców, rozliczonych odczytów i wystawionych dokumentów sprzedaży, program tworzy wszelkie możliwe zestawienia, rejestry i analizy. Program współpracuje z zestawami inkasenckimi PSION MX (porgram Inkasent) oraz PSION PRO (program Wodnik) autorstwa firmy ZP Serwis Bydgoszcz.


WodKanWin
Magazyn

Program gospodarki magazynowej dla przedsiębiorstw, które posiadają magazyny. Można tworzyć w nim magazyny główne i pomocnicze w zależności od posiadanego asortymentu materiałów lub towarów. Umożliwia księgowanie dokumentów przychodów (zakup - Pz, dostawa niefakturowana - Dd, zwrot wewnętrzny - Zw) oraz rozchodów (rozchód wewnętrzny - Rw, wydanie na zewnątrz - Wz, faktura z magazynu - Fm, faktura w oparciu o wystawione Wz - Fv). Księgowane dokumenty wewnętrzne mogą być lokowane na poszczególne działy firmy lub założone zlecenia.


WodKanWin
Kasa

Program do obsługi kasy głównej przedsiębiorstwa. Prowadzi pełny raport kasowy z dekretacją dla systemów FK. Wspólpracuje z progamami WodKan, Usługi, Ciepło, Magazyn. Pozwala na księgowanie przyjmowanych opłat za wystawione faktury z w/w programów, aktualizując na bieżąco kartoteki analityczne odbiorców i dostawców.


WodKanWin
Usługi

Program dla przedsiębiorstw zajmujących się wywozem i odbiorem odpadów komunalnych. Służy do fakturowania usług odbioru odpadów komunalnych, wywozu nieczystości płynnych i dzierżawy pojemników w oparciu o założone kartoteki. Kartoteki usług mogą być pogrupowane według użytkownika (urząd, miasto, gmina, instytucje, odbiorcy prywatni, itp.). Dodatkowo pozwala na wystawianie faktur za świadczone usługi (utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątania chodników, placów i ulic, itp.).


WodKanWin
Ciepło

Program dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej do wystawiania faktur za dostarczoną ciepłą wodę i zamówioną moc cieplną w oparciu o założone kartoteki. Kartoteki oraz cenniki mogą być pogrupowane dla poszczególnych grup taryfowych.

© 2010-2018 zuiduet